לאחרונה הולכת ומשתרשת בבתי המשפט התפיסה החדשה, על פיה יש לחייב הורים במזונות ילדיהם לפי הכנסותיהם ולפי מידת ההשקעה של כל הורה בילדים.

עו"ד מיכאל טאוסיג, המתמחה בתיקי משפחה וירושה מזה שנים רבות, מסביר, שעד לאחרונה שלטה בכיפה ההשקפה, על פיה רק האב חייב במזונות הילדים לפחות עד מועד הגיע הילדים לגיל 15. השקפה ישנה זו שלטה בעקבות מה שנקבע בדין העברי (בהלכה). חוק המזונות קובע, שמזונות ילדים ייקבעו לפי הדין האישי, היינו – לפי ההלכה לגבי ילדים, ועל פי ההלכה, החובה לזון את הילדים חלה רק על האב.

 

כמה משפטנים יצאו נגד השקפה זו, ופרופ' קורינלדי – מומחה לדיני משפחה – כתב מאמר, ובו טען, שיש לחייב במזונות הן את האב והן את האם, לפי רמת הכנסתם.

 

לאחרונה נתן בית המשפט העליון בהרכב של 7 שופטים פסק דין, על פיו קבע שלגבי מזונות ילדים מגיל 6 ומעלה והנמצאים במשמורת משותפת, יהיו האב והאם שווים בחובתם העקרונית, והמזונות יוטלו בפועל בהתאם להכנסותיהם של ההורים.

 

נכון שפסק דין חל רק על ילדים במשמורת משותפת, אך אין להתעלם מהשפעתו של פסק דין זה על כל המערכת – אומר עו"ד טאוסיג.

 

מאז שהועברו כל ענייני המזונות לבית המשפט השלום (לבית המשפט לענייני משפחה שהוא חלק מבית משפט השלום), הערעורים מגיעים לבית המשפט המחוזי ומספר הדיונים בבית המשפט העליון בענייני מזונות קטן מאד.

 

לכן יש השפעה רבה מאד, כשכבר יוצא פסק דין של הערכאה הגבוהה ביותר (בית המשפט העליון) בעניינים אלה, מה גם שהלכה זו נפסקה ע"י הרכב מיוחד של 7 שופטים.

 

שינוי ההלכה התקבל גם ע"י בתי הדין הרבניים.

 

למהפכה שפקדה בענין זה את העולם המשפטי יש השפעה רבה מאד לשינוי העובדות בימינו:- יש נשים רבות שעובדות, ויש גם לא מעט נשים שמשתכרות כמו בני זוגן,ואף יותר. משכך, ההגיון לחייב רק את האב במזונות הילדים – חלף מן העולם.

 

יש להניח, שגם אם יבוא מקרה שבו האשה משתכרת כמו בן זוגה, ואף יותר – יחליט בית המשפט לחייב את האב במזונות מופחתים גם אם אין משמורת משותפת – מציין עוה"ד טאוסיג.

 

עם זאת יש לומר, שבהרבה מאד פסקי דין של הערכאה הראשונה, עדיין מחייבים רק את האב במזונות, ולא מפחיתים את המזונות, ובידי מקרים שבהם לא הפחית בית המשפט את המזונות על אף הכנסותיה של האשה, ועל אף קיומו של הסדר של משמורת משותפת.

 

ככל הנראה שנוי ההלכה טרם חלחל לכל ההרכבים והערכאות, ויש עוד שופטים שאינם מצליחים לצאת מהמסגרות הקיימות בישראל זה דורות.